Ćwiczenie 6

Rysowanie cząsteczek: MarvinSketch

Celem ćwiczenia jest opanowanie umiejętności rysowania struktur związków chemicznych z wykorzystaniem programu MarvinSketch.

Wprowadzenie

MarvinSketch jest programem służącym do rysowania struktur chemicznych oraz reakcji chemicznych. Program umożliwia sprawdzenie budowy narysowanych związków chemicznych pod względem poprawności chemicznej. Pozwala także na korzystanie z gotowych fragmentów struktur.

Aby uruchomić program, w panelu głównym należy wpisać MarvinSketch. Przy otwieraniu należy wybrać powłokę Marvin (active). Otworzy się okno programu:

Okno główne programu

Po prawej stronie okna, na pasku znajduje się menu, z którego możemy wybrać pierwiastek, którego chcemy użyć, dostęonych jest kilka podstawowych pierwiastków (H, C, N, O, S, F, P, Cl, Br i I). Po kliknięciu na ikonę złożoną z kwadracików (powyżej pierwistków) otworzy się okno z układem okresowym, gdzie możemy wybrać dowolny pierwiastek.

Z okna widocznego poniżej możemy wybrać każdy, dowolny pierwiastek:

Periodic Table

W zakładce ADVANCED można wybrać dodatkowe symbole, jak np. atom dowolnego metalu czy grupę R:

Advanced

 

Wróćmy teraz do głównego okna programu.

Po lewej stronie okna, na pasku znajduje się menu (pasek narzędzi), z którego możemy wybrać:

 

Lewe menu

 

Zmiana typu wiązania (pojedyncze/podwójne/aromatyczne itp.)

Rysowanie łańcucha węglowego o dowolnej długości

Pogrubienie linii wiązania

Rysowanie wiązania linią przerywaną

Wstawianie tekstu

Wstawianie strzałek do równań

Tworzenie skrótów do powtarzających się grup np. [CH2]4

Wstawianie nawiasów

Wstawiane obiektów graficznych

Zwiększenie ładunku wybranego atomu

Zmniejszenie ładunku wybranego atomu

 

Tak wygląda menu główne programu:

menu główne

Ikonki oznaczają kolejno:

 

Z menu dolnego można wybierać gotowe szablony (fragmenty) cząsteczek:

menu dolne

Aby wybrać jaka grupa szablonów (np. aminokwasy, cukry itp.) ma być aktualnie wyświetlana należy wybrać ją z Biblioteki szablonów (Template Library) - użyj Ctrl+t

 

Zadania do wykonania

Zaloguj się na swoje konto Google i stwórz katalog Ćwiczenie 6. Zapisuj w nim wszystkie utworzone pliki.

 

Zadanie 1

Narysuj strukturę przedstawioną poniżej:

grafika_

W tym celu należy:

Po narysowaniu zapisać cząsteczkę pod nazwą Gly-Ala-Ala.jpg oraz Gly-Ala-Ala.pdb.

Zapisz obydwa pliki w katalogu Ćwiczenie 6 na dysku Google.

 

Zadanie 4.

Narysować za pomocą MarvinSketch poniższe równanie:

reakcja

Zapisać równanie jako reakcja.jpg oraz zapisz przygotowane równanie reakcji w formacie natywnym MarvinSketcha: MRV (ChemAxon Marvin Documents): reakcja.mrv

Zapisz obydwa pliki w katalogu Ćwiczenie 6 na dysku Google.

 

Zadanie 5.

Za pomocą MarvinSketch zapisz kolorowy wzór sumaryczny jonu fosforanowego (V) w ten sposób, aby ilość atomów tlenu w tym anionie została zapisana na czerwono, zaś ładunek anionu na zielono. Należy uzyskać efekt podobny do: PO43-.
Aby uzyskać podobny efekt należy użyć narzędzia tekstowego (oznaczenie "1)" na grafice, poniżej), napisać "PO43-" (litera "A)" na grafice, poniżej), a następnie zaznaczyć wybrany fragment (np. czwórkę - litera "B)" na grafice, poniżej) i zmienić jej położenie (cyfra "2)") oraz kolor (cyfra "3)"). Podobnie należy postąpić z indeksem górnym oznaczającym ładunek anionu . Uzyskany efekt widoczny jest pod literą "C)" na grafice, poniżej.

kolorowy wzór

Zapisz wzór jako sumaryczny.jpg oraz zapisz przygotowany wzór sumaryczny w formacie natywnym MarvinSketcha: MRV (ChemAxon Marvin Documents): sumaryczny.mrv

Zapisz obydwa pliki w katalogu Ćwiczenie 6 na dysku Google.

 

Zadanie 6.

Narysować cząsteczkę polimyksyny B (antybiotyk). Można wykorzystać bazę dostępnych w programie fragmentów.

polimyksyna

Zapisz cząsteczkę pod nazwą polimyksynaB.jpg oraz zapisz tę cząsteczkę w formacie natywnym MarvinSketcha (MRV): polimyksynaB.mrv

 

Zapisz obydwa pliki w katalogu Ćwiczenie 6 na dysku Google.

Udostępnij prowadzącemu cały katalog Ćwiczenie 6, w którym powinno się znaleźć 14 plików:
7 w formacie "jpg"
2 w formacie "pdb"
5 w formacie "mrv"