Ćwiczenie 8

PRZYGOTOWANIE DO ĆWICZENIA

Skopiuj do swojego katalogu domowego plik wazopresyna.pdb, wazopresyna_zla.pdb, polecenie:

scp testowy@eto41:/big/ETO/cw9/nazwa_pliku   .

Możesz też pobrać pliki bezpośrednio z przeglądarki (pliki umieszczone są jako załączniki u dołu strony), ale UWAGA! po pobraniu z przeglądarki trzeba im zmienić rozszerzenia z .txt na .pdb (wazopresyna.pdb, wazopresyna_zla.pdb)

 Utwórz na dysku Google katalog Ćwiczenie 8.

PyMOL

PyMOL jest programem służącym do budowania, edycji i wizualizacji cząsteczek chemicznych, szczególnie przydatny jest w przypadku większych cząsteczek, takich jak peptydy, białka czy kwasy nukleinowe.

Więcej informacji o Pymolu, instrukcje, tutoriale, itp. można znaleźć na stronie: PyMOL Wiki

Aby uruchomić program, wpisz w panelu głównym polecenie pymol:

grafika9

Po otwarciu programu pojawiają się dwa okna:

Mniejsze okno – „The PyMOL Molecular GraphicsSystem”: Okno to zawiera menu: File, Edit, Build, Movie, Display, Setting, Scene, Mouse Wizard i Plugin. Zawiera również po stronie prawej przyciski skrótów oraz linię poleceń (u dołu okna).

grafika10

Drugie, większe okno to PyMOL Viewer, w nim wyświetlane są trójwymiarowe struktury cząsteczek:

Użytkownik może manipulować obiektem w tym oknie przy pomocy klawiszy myszy (nawigacja).

Panel kontrolny myszy znajduje się w prawym dolnym rogu tego okna (Mouse Mode – 3-Button Viewing). W prawym górnym rogu okna znajduje się z kolei panel kontrolny umożliwiający zmianę sposobu wyświetlania struktury, kolory, nazwy reszt itp.

Menu tego okna składa się z pięciu przycisków:

 

 

ZADANIE 1

Zbuduj w programie PyMOL cząsteczkę peptydu o sekwencji aminokwasowej: ALA-MET-PHE-SER-GLU.

Aby zbudować tę cząsteczkę, należy włączyć przycisk Builder w mniejszym oknie programu:

grafika13
 

Jeśli aktywny jest przycisk Chemical, widoczne i dostępne są atomy oraz grupy atomów, które możemy wykorzystać do budowy cząsteczki. Można również dodawać atomy wodoru, czy zmieniać ładunki.

Do budowy peptydów wykorzystamy menu, znajdujące się pod przyciskiem Protein, wówczas widoczne są aminokwasy, z których szybko można zbudować łańcuch peptydowy. (Istnieje możliwość zdefiniowania struktury drugorzędowej budowanego peptydu: helisa lub B-kartka).

grafika14
 

Aby zbudować prosty pentapeptyd: Ala-Met-Phe-Ser-Glu wybieramy pierwszą resztę: Ala
i deklarujemy, że chcemy stworzyć nowy obiekt:

grafika15
 

Na ekranie pojawi się reszta alaniny (Ala), a na karbonylowym atomie węgla pojawi się sferyczne zaznaczenie (pk1), gotowe do połączenia z kolejnym aminokwasem.

Teraz można dodawać kolejne reszty (klikamy kolejno ich nazwy w oknie Buildera), tak, aby utworzyć peptyd, a po dodaniu ostatniej reszty (Glu) - klikamy Done. Na ekranie widzimy gotową cząsteczkę pentapeptydu:

grafika12
 

Cząsteczkę zapisujemy w menu: File → Export Molecule, w oknie Save wybieramy cząsteczkę do zapisu klikając SAve... i w nowym oknie podajemy nazwę pentapeptyd. Program sam doda rozszerzenie .pdb pod warunkiem, że zmienimy format zapisywanego pliku na "PDB" (zmień format na PDB)

Otrzymany plik pentapeptyd.pdb należy przesłać na dysk Google do katalogu Ćwiczenie 8.

 

ZADANIE 2

Wykonaj ładny obrazek cząsteczki.

Wczytaj do programu PyMOL cząsteczkę wazopresyny (plik wazopresyna.pdb) - należy wybrać w oknie PyMOL menu File→Open, a następnie wybrać ścieżkę i odpowiedni plik.

Zmień teraz wygląd swojej cząsteczki:

 

 

Powinieneś uzyskać obraz podobny do tego (twoje kolory mogą być inne):

grafika16
 

 

Plik wazopresyna.png należy przesłać na dysk Google do katalogu Ćwiczenie 8.

 

ZADANIE 3

Napraw niewłaściwą cząsteczkę.

Pobrany wcześniej plik wazopresyna_zla.pdb zawiera strukturę tej samej, co poprzednio, wazopresyny, ale bez niezbędnego wiązania między atomami siarki pomiedzy 1 i 6 resztą aminokwasową. Obejrzyj plik ze "złą" wazopresyną w PyMOL'u.

Aby dodać poprawne wiązanie chemiczne pomiędzy atomami siarki (kolor żółty) należy najpierw "przyciągnąć" do siebie te atomy (zbliżyć je do siebie). W programie PyMOL jest to możliwe w trybie Sculpting. Aby włączyć ten tryb, wybierz z menu pozycję Build → Sculpting → Auto-Sculpting , a następnie: >Build → Sculpting → Activate.

Zanim dokonasz modelowania konformacji tej wazopresyny, musisz włączyć odpowiedni tryb edycji myszką. Aby to zrobić, w prawym dolnym rogu okna głównego PyMOL'a kliknij w napis "3-Button Viewing" tak, aż zmieni się w "3-Button Editing", oraz poniżej tego napisu, klikaj na napis dotyczący wybieranych obiektów (Picking), aż zmieni się w Atoms (and Joints) tak, jak to zostało przedstawione na rysunku, poniżej:

grafika

Nastepnie trzymając wciśnięty klawisz Ctrl złap lewym przyciskiem myszy za jeden z atomów siarki i przeciągnij go w kierunku drugiego atomu aż do uzyskania efektu podobnego do tego, przedstawionego na grafice, poniżej: (oczywiście aby to osiągnąć możesz ruszać także całą cząsteczką - przybliżać ją i oddalać oraz obracać)

grafika

Końcowy etap przyciągania do siebie atomów siarki może być utrudniony ze względu na włączone automatyczne odpychanie obiektów, kiedy snajdą się zbyt blisko siebie, a nie powinny tworzyć wiązań kowalencyjnych. Aby pozbyć się tego efektu, należy teraz wyłączyć Sculpting przez odznaczenie >Sculpting, Auto-Sculpting, oraz wybór >Build → Sculpting → Deactivate. Następnie należy przysunąć (z Ctrl'em) atomy siarki na żądaną odległość 1,3-1,5Å.

Tak przygotowane "końce wiązania" należy teraz "wybrać", przez pojedyncze kliknięcie na nich lewym przyciskiem myszy. Po poprawnym zaznaczeniu na obydwu atomach siarki powinny sie pojawić dodatkowe (szare) kulki. Wybierz teraz z menu: >Build → Create Bond

grafika

Zdejmij zaznaczenie (przez kliknięcie obok), włącz Auto-Sculpting i dokończ "wygładzanie" geometrii cząsteczki (rusz którymkolwiek atomem siarki, aby uruchomić automatyczne dopasowywanie otoczenia). Po zakończeniu optymalizacji geometrii zapisz gotową molekułę w formacie PDB: File → Save Molecule (wybierz model "wazopresyna_zla" i kliknij "OK"), w następnym dialogu wskaż miejsce zapisu i nową nazwę pliku PDB. Plik nazwij "wazopresyna_poprawiona.pdb".

Zakończ działanie PyMOL'a, a następnie otwórz go ponownie i obejrzyj w nim przygotowaną przez siebie poprawioną strukturę wazopresyny. Jeżeli wszystko zostało wykonane poprawnie - prześlij plik wazopresyna_poprawiona.pdb na dysk Google, do katalogu Ćwiczenie 8.


Po wykonaniu ćwiczenia udostępnij prowadzącemu cały katalog Ćwiczenie 8 (powinny się w nim znaleźć trzy pliki.

 


Załączniki:
wazopresyna.txt
wazopresyna_zla.txt