Rafał Ślusarz

 
 
 
 

WdMM - ćwiczenie 2


Ćwiczenie nr 2.

Słowa kluczowe: wizualizacja, odczyt, zapis, eksport

Przygotowanie

Do dzisiejszego ćwiczenia potrzebne będą następujące pliki: Utwórz w swoim katalogu domowym katalog o nazwie "cwiczenie2" (bez "ogonków" i spacji) i skopiuj do niego wszystkie wymienione pliki. Znajdziesz je w katalogu /big/WdMM/cw2

Rzeczy, które musisz wiedzieć

reszta alaniny
- jedna reszta aminokwasowa, reszta alaniny, składa się z 10-ciu atomów; atom znajduje się tam, gdzie widać jego oznaczenie (label). Przyjrzyj się dobrze, które to są punkty, bo w ćwiczeniu trzeba je będzie umieć wskazać i kliknąć; klikamy dokładnie w środek miejsca, które na obrazku obok jest opisane labelem

trialanina
- jeden łańcuch peptydowy, składa się z trzech reszt alaninowych (z trzech reszt aminokwasowych, z których każda jest resztą alaninową), są połączone ze sobą wiązaniami peptydowymi.
W czerwonej obwódce została zaznaczona środkowa (druga w sekwencji aminokwasowej) reszta aminokwasowa.
W obwódkach niebieskich zostały zaznaczone dodatkowe atomy rozpoczynające (z lewej: dwa atomy wodoru) lub kończące (z prawej: atom tlenu) łańcuch peptydowy.
Licząc te dodatkowe atomy terminujące pierwsza reszta alaninowa składa się z 12 atomów, druga z 10 zaś trzecia z 11 atomów.

 

 

RasMol

 1. Uruchomienie i wywołania

  1. Uruchomienie.

   Program RasMol uruchamia się poleceniem wydanym w terminalu. Polecenie brzmi: rasmol
   Uruchom program. Sprawdź działanie prawego przycisku myszy. Zakończ działanie programu.

  2. Wczytywanie struktur.

   Uruchom program RasMol ponownie. Odszukaj jego menu główne, zlokalizuj pozycję File > Open... i korzystając z niej wczytaj do programu strukturę zawartą w pliku "celobioza.pdb".
   Po pomyslnym wczytaniu pliku z celobiozą - zakończ działanie programu. Przejdż w terminalu do katalogu zawierającego skopiowane struktury i uruchom program RasMol jednocześnie wczytując plik z celobiozą, polecenie: rasmol celobioza.pdb
   Po pomyslnym wczytaniu pliku z celobiozą - zakończ działanie programu.

 2. Wizualizacja.

  Uruchom program wczytując strukturę receptora oksytocyny (OTR.pdb).
  Sprawdź działanie wszystkich opcji w menu podręcznym (prawy przycisk myszy):

  • Display
  • Colors
  • Options
  • Sprawdź, jak na wyświetlanie struktury działają: prawy lub lewy przycisk myszy w połączeniu z klawiszem SHIFT lub klawiszem "ctrl". Przedw wszystkim zlokalizuj kombinację odpowiadającą za zbliżanie i oddalanie struktury (zoom)
  Zakończ działanie programu.

 3. command line

  Uruchom RasMol'a wczytując plik z dekaalaniną (dekaalanina.pdb).

  1. Sprawdź, jaki wpływ na program ma klawisz funkcyjny F7
   Przy włączonym command line kliknij kilka wybranych atomów załadowanej struktury. Sprawdź, jakie informacje uzyskujesz w uruchomionym polu tekstowym.
  2. Włącz wyświetlanie struktury w postaci patyczków (sticks)
  3. Włącz wyświetlanie numerów reszt (Options > Labels)
   Komentarz: w przypadku cząsteczek peptydów liniowych i tam, gdzie jest to możliwe, strukturę należy wyświetlać w takim ułożeniu w przestrzeni, aby początek łańcucha (jej "N-koniec") znajdował się z lewej strony i na ekranie łańcuch postępował zgodnie z sekwencją aminokwasową - w prawą stronę ("C-koniec" znajduje się z prawej strony).
  4. Wybierz drugą resztę dekaalaniny
   W celu wybrania konkretnej reszty w command line programu wpisz: select 2
   (sprawdź, co "odpowiedział" program); nastepnie zmień sposób wyświetlanej reszty na model czaszowy (spacefill; użyj do tego menu podręcznego Display)
  5. INACZEJ: Wybierz czwartą resztę dekaalaniny i zmień jej wyświetlanie na model czaszowy korzystając z linii poleceń
   wykonaj kolejno:
   • select 4
   • spacefill
   Sprawdź inne polecenia: spacefill off, spacefill 40, spacefill 120, spacefill 700
  6. Zmień tryb wyświetlania reszty 6 na patyczki w kolorze czerwonym
   powyżesz polecenie wykonaj w linii poleceń; wypróbuj polecenia: wireframe off, wireframe on, wireframe 120, color red, color green, color greenblue, color [128,128,128], color cpk
   Więcej definicji kolorów znajdziesz na: tej stronie (external link)
  7. wybierz (zaznacz) atom CA dziesiątej reszty: select ALA10.CA, a następnie zmień jego wyświetlanie na czerwoną czaszę o promieniu 100. Sprawdź, czy wybrany atom to na pewno atom węgla alfa reszty dziesiątej

   właściwy atom

   Sprawdź działanie poleceń (sprawdzaj ile atomów jest za każdym razem zaznaczonych i które są to atomy - na przykład zmieniając ich sposób wyświetlania i/lub kolor; odpowiedzi na poniższe pytania będą potrzebne do sprawozdania):

   1. select 10 - wybiera atom, czy resztę?
   2. select 1-3 - wybiera trzy atomy, czy trzy reszty?
   3. select *.N - które atomy wybiera? Dlaczego akurat tyle?
   4. select ALA.CA - które atomy wybiera? Dlaczego aż tyle?
   5. select atomno==49 - wybiera atom, czy resztę? Jak sprawdzić, jakiego typu to atom (jaki pierwiastek chemiczny?)
   6. select all - ile atomów wybiera?
   7. select none - które atomy wybiera?
  8. Zmiana podpisu
   Wybierz atom CA reszty dziesiątej i sprawdź działanie poleceń:
   • label %i, label %n, label %r, label %n%r, label %a, label "Ostatni atom wegla w pozycji alfa"
   • color labels yellow, color labels white, color labels cyan
   • set fontsize 10, set fontsize 2, set fontsize 16
  9. Zmiana koloru tła i przybliżenia struktury:
   Sprawdź, jak działają polecenie background z argumentami odpowiadającymi nazwom kolorów (przede wszystkim "white" i "black")
   Sprawdź też działanie polecenia zoom z argumentem liczbowym w zakresie od 1 do 1000
  10. Inne tryby wyświetlania
   Zanim wykonasz poniżesz polecenia wybierz (select) wszystkie atomy w układzie.
   Sprawdź działanie zmiany trybu wyświetlania dostępnego w menu kontekstowym Display wydając odpowiednie polecenia w linii poleceń - z argumentami liczbowymi, np. ribbons 400 dla włączenia wyświetlania w postaci Ribbons. Po każdym z trybów (przetestuj: wireframe, spacefill, ribbons, strands i backbone) wyłączaj bieżące wyświetlanie, aby nie "zasłonić" kolejnego (czyli po włączeniu spacefill 200 wydaj potem polecenie spacefill off). Na stałe może być włączony tylko wireframe on
   Uwaga: Pozycja menu sticks odpowiada reprezentacji wireframe 40 (aby ją włączyć należy w linii poleceń wydać właśnie to polecenie), zaś "Balls & sticks" odpowiada złożeniu wyświetlania spacefill i wireframe z odpowiednimi argumentami określanącymi odpowiednie promienie.
  11. Eksport grafiki:
   w linii poleceń wydaj polecenie: write zrzut.ppm
   Sprawdź, jaki plik został utworzony (w katalogu, skąd uruchomiony został program RasMol) i co zawiera.
   Wykonaj:
   Do eksportu grafiki można także użyć menu RasMol'a: File > Export.... Czasami pojawiają sie problemy z alokacją pamięci, jednak (o ile taki eksport grafiki zadziała) TAKIE zapisanie grafiki (zwłaszcza w formacie PNG) zdecydowanie LEPIEJ ODWZOROWUJE kolory reprezentowanej na ekranie struktury. Warto o tym pamiętać, kiedy "write" zapisze obraz niewłaściwie. Wykonaj zapis obrazu metodą eksportu. Zapisz obraz zrzut.png (zwróć uwagę na rozszerzenie nazwy).
   Jeżeli eksport tą metoda nie zadziała - wykorzystaj systemowy zrzut ekranu jedną z dwóch metod:
   • metodą: ALT-PrintScreen (gotowy plik PNG jest wtedy zapisywany w katalogu ~/Obrazy) lub
   • uruchamiając narzędzie do zrzutów ekranu "Zrzut ekranu" (z menu głównego).
   Uzyskany w ten sposób obraz zapisz jako zrzut.png Metoda uzyskania tego pliku jest dowolna - byle skuteczna.
   Nie zamykaj RasMol'a.

  12. Reset wyświetlania i skrypty
   Przygotuj skrypt wejściowy do programu RasMol:
   W nowym terminalu:
   Edytorem tekstowym gedit utwórz i zapisz w folderze "cwiczenie2" plik tekstowy o nazwie "czerwony.scr" zawierający sekwencję poleceń:
   select all
   color cpk
   wireframe 40
   select 2
   spacefill 100
   color red
   select 5-10
   wireframe off
   strands 200
   zoom 200
   select *.ca
   spacefill 40
   labels %r
   echo To nie jest pieciolinia...
   
   Zakończ edycję skryptu (zamknij gedita) i dalsze polecenia wykonuj w poprzednio uruchomionym RasMolu.
   Sprawdź działanie polecenia: zap (wydaj to polecenie w linii poleceń RasMol'a)
   Aby ponownie załadować (wczytać) strukturę (z linii poleceń RasMol'a) wydaj polecenie: load dekaalanina.pdb
   Aby załadować i wykonać plik skryptu, w linii poleceń RasMol'a wydaj polecenie: script czerwony.scr

   Po ocenieniu efektu działania skryptu możesz zakończyć działanie programu RasMol.

 4. Sprawozdanie z ćwiczenia

  W sprawozdaniu (plik ODT przygotowany w edytorze OpenOffice Writer) umieść odpowiedzi na pytania postawione w punkcie "III 7." oraz grafikę przygotowaną w programie RasMol, przedstawiającą strukturę:

  dekaalanina do przygotowania grafika powyżej przygotowana została z wykorzystaniem pliku dekaalanina.pdb

  Wymagania są dobrze widoczne na obrazie - należy odtworzyć możliwie wiernie reprezentowany obraz.

 5. Udostępnienie zaliczenia
  Na swój dysk Google, do foldera "WDMMcwiczenie2", prześlij pliki:
  1. zrzut.ppm
  2. zrzut.png
  3. czerwony.scr
  4. przygotowaną przez siebie garfikę dekaalaniny
  5. sprawozdanie w formacie ODT
  6. to samo sprawozdanie w formacie PDF ( w menu Writera: Plik > Eksportuj jako PDF...)

  Tak zaopatrzony folder udostępnij prowadzącemu przed końcem zajęć; adres do udostępnień: rafal.slusarz@etoh.chem.univ.gda.pl

WdMM - powrót.

pełna wersja  |   wersja OTR

↑↑↑


  Data ostatniej modyfikacji strony: 08.12.2022 r.